templatemo header
templatemo header
TECHNOUPS
Untrubtable Power Supply

برچسب ظرفیت باتری

اطلاع از ظرفیت باتری یو پی اس

روش اصلی آگاهی از میزان ظرفیت باتری یو پی اس و وضع کنونی آن، روش تست تخلیه باتری است. عناصر ثابت طراحی شده در عملیات شناور باتری یو پی اس،نباید بیش از دو مرتبه تخلیه کامل در سال داشته باشد. و باید دانست مدت زمان تست باتری یو پی اس و راه اندازی آن و همچنین پرسنل مورد نیاز جهت تست مکرر، عملی نمیباشد. همچنین باید دانست که در زمان تست باطری یو پی اس، استفاده همزمان باطری امکان پذیر نخواهد بود و امکان دارد سیستم به چندین ریستارت نیاز پیدا کند. در پایان نتیجه بدست آمده از این تست نشان دهنده وضعیت تخلیه باتری یو پی اس بوده نه وضعیت ظرفیت باطری یو پی اس.

تست ظرفیت باتری یو پی اس